Akademie Práva

← zpět

15. 6. 2021 Nájem a vlastnictví po rozsáhlé novele občanského zákoníku

Disponuje vaše město nebo obec vlastním bytovým fondem? Víte, jak s nájmem a vlastnictvím souvisejí zákon o službách a zákon o obchodních korporacích? Máte potíž zorientovat se v právních vztazích po rozsáhlé novele občanského zákoníku? Pak si nenechte ujít webinář pod vedením zkušených právníků, kteří se těmito oblastmi dlouhodobě zabývají a poradí vám s praktickými záležitostmi.

Webinář se bude týkat čtyř oblastí, ke každé stručně popíšeme legislativní i výkladové novinky:

Bytové spoluvlastnictví – staré a nové jednotky, opravy a změny prohlášení vlastníka, změny stanov společenství vlastníků, práva a povinnosti vlastníků, jednotky ve spoluvlastnictví, užívání společných částí (včetně ubytovacích služeb), ochrana zájmů minoritního vlastníka, nová koncepce žalob proti rozhodnutí orgánů společenství, náhradní shromáždění a rozhodování per rollam.
Nájem bytu – vztah k bytovému spoluvlastnictví (přenechané právo), zrušení zákazu smluvní pokuty, obnovování, vztah ke stavebnímu zákonu, doba nájmu (určitá, neurčitá, dobrá víra), domácnost, zákaz podnájmu, oznamovací povinnost, kauce, nájemné, určení, změny, přechod nájmu, skončení nájmu, výpovědní důvody a doba.
Úhrada za služby podle zákona č. 67/2013 Sb., novely včetně energetického zákona č. 104/2015 Sb., a specifika v režimu nájmu (běžného, družstevního) bytu a bytového spoluvlastnictví.
Bytové družstvo – specifika, výhody a možnosti (nájem družstevního bytu, včetně právnických osob, vypořádací podíl ad.).

Lektoři:
JUDr. Pavla Schödelbauerová, vedoucí právního oddělení v odboru politiky bydlení na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, autorka řady příspěvků v oblasti nájemního práva a vlastnictví bytů v časopisech Veřejná správa, Ekonom, Stavební právo, autorka a spoluautorka řady publikací v oblasti bydlení, např: Zuklínová, M., Schödelbauerová, P.: Nájemní smlouva, zvláštní ustanovení o nájmu bytu. 1. vydání, Praha: Linde Praha, a. s. 2012; Kabelková E., Schödelbauerová, P.: Bytové spoluvlastnictví v občanském zákoníku. Komentář 1. Vydání, Praha: C. H. Beck, 2013.
JUDr. Marek Novotný, advokát společné advokátní kanceláře prof. Oto Novotný a partneři. Zabývá se zejména právem nemovitostí, bytovým spoluvlastnictvím a bytovými družstvy a nájmem bytů. Autor řady komentářů k uvedeným tématům, naposledy publikace Novotný, M. a kol.: Bytové spoluvlastnictví a bytová družstva, Komentář 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2016, a Občanský zákoník III, Komentář, 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2020. Spolupracuje s MMR ČR, Právnickou fakultou UK Praha aj.

Videozáznam zdarma

Videozáznam webináře si můžete přehrát zcela zdarma. Stačí když zadáte svůj e-mail, kliknete na Next, následně zadáte vaše jméno a videozáznam se spustí. O váš e-mail ani jméno nemusíte mít strach. Veškerá data jsou u nás v bezpečí. Nikomu je nedáme ani nepůjčíme. Po spuštění si můžete video roztáhnout na celou obrazovku kliknutím na ikonu vpravo dole.

Loading...